639 ADA PINARKULE JETKENT S?TES?
 
BLOK ?SM?KOOPERAT?F ADIBLOK
NO
B?R?M
SAYISI
B?R?M
 ?Z GüRTEPE1-10920KONUT
 
 TOPLAM10 BLOK920KONUT

 

D?KKAT! 2016 TEMMUZ AYI ?DEME M?KTARLARI DE???M??T?R : ?zgürtepe Tapu Takip Yolu

?rnek 1             ?rnek 2              ?rnek 3            ?rnek 4

Kredi Talep Dilek?esi

 Duyuru

Ba?kan?n Mektubu - Aral?k 2012

 

PINARKULE - JETKENT S?TES? KATILIM PAYLARI

UYGULANAN AF ve GEC?KME ZAMMI

                Birli?imiz kurulu?undan bugüne kadar yat?r?m?n? ger?ekle?tirdi?i tüm hizmetleri (Ta??t ve yaya yollar?, ya?mursuyu ve at?ksu kanallar?, elektrik, i?me suyu, Telekom .. ..vb) kat?l?m paylar?n? ortaklar?ndan tahsil ederek ger?ekle?tirmi?tir. Bu hizmetler i?in tahsil etmesi gereken bedelleri alamad??? ortaklar?na, tapu devri yapmam??, ?nce ?deyen ile ge? ?deyen aras?ndaki adaleti gecikme zamm? almak sureti ile genel kurul kararlar? do?rultusunda sa?lam??t?r.

                P?narkule - Jetkent sitesi ile ilgili olarak 2000 y?l?ndan sonra kat?l?m paylar? orta??m?z S.S. ?z gürtepe K.Y.K.’den tahsil edilememi? ve bilinen hukuki nedenlerle tapu devri de bugüne kadar yap?lamam??t?r. 2000 y?l?ndan sonra 2002, 2004, 2005 y?llar?nda genel kurul karar? ile tüm ortaklar?m?z?n ana para ?demelerine uygulanan gecikme zamm?n?n 2/3 lük k?sm? affedilmi? ve ?demelerini yapan ortaklar?m?z?n tapu devirleri ger?ekle?mi?tir. Birli?imizin hizmet sundu?u 10 imar adas?ndan 9’unda ?demelerini yapan tapu hak sahiplerinin tamam?na yak?n? eksik hizmet alm?? olmas?na ra?men tapular?n? alm??lard?r. Ancak 639 imar adas? 2 numaral? parsel sahibi S.S. ?z gürtepe Konut Yap? Kooperatifi taraf?ndan bilinen hukuki süre? nedeni ile birli?imize ?deme yap?lamam??t?r. Tapu’lar?n büyük bir k?sm?n?n devri ger?ekle?mi? iken 2009 ve 2012 y?llar?nda iki kez daha birikmi? gecikme zamm? bor?lar?n?n ? ’lük k?sm? genel kurul karar? ile affedilmi?, bu af 639 ada 2 parselde bulunanlar? Jetkent sitesini (S.S. ?zgürtepe KYK) ilgilendirmi?tir. 2009 ve 2012 y?llar?nda uygulanan gecikme zamm? aflar?n?n her ikisi de son olmak üzere ve birli?imizin uygulad??? en yüksek oranl? gecikme zamm? aff?d?r.

Birli?imizin 30.06.2012 tarihli genel kurul karar? sonucu orta??m?z S.S. ?zgürtepe Konut Yap? Kooperatifinin birli?imize olan ?deme yükümlülüklerinin uygulanan aflarla borcundan 5.365.327.23 TL’l?k k?sm? tenzil edilmi?tir. Di?er bir deyi?le beher konut sahibine 5.831.88 TL avantaj sa?lanm??t?r. Birli?imizden ge?mi?te tapu devirleri yap?lan hi?bir orta??m?z bu kadar avantaj sa?layamad??? gibi daha ?nce teslim edilen 7500 e yak?n konut sahibinin tamam?n?n yararland??? gecikme zamm? aff? S.S. ?z Gürtepe Konut Yap? Kooperatifinin yararland??? aff?n yar?s? bile de?ildir. 30.06.2012 tarihli genel kurul karar? ile yap?lan tenzilat sonras? ?demelerin 31.08.2012 tarihine kadar tamamlanmas?, ?demelerini geciktirenlerden bu tarihten sonra ayl?k % 3 gecikme zamm? al?nmas?, ayr?ca beher konut sahibinin bor?lar?n? ?demi? olsa dahi tapusunu almad??? süre i?in ayl?k 30.-TL cari harcamalar kat?l?m pay? ?deme yükümlülü?ü bu genel kurul toplant?s?nda belirlenmi?tir.

Birli?imize bugüne kadar 75 kooperatif ortak olmu?, bu kooperatiflerin orta?? olan binlerle ifade edilen hak sahipleri konutlar?n? teslim alm??lard?r. Tapu devirlerini alamayan S.S. ?z gürtepe Konut yap? kooperatifi ?emsiyesi alt?ndaki hak sahiplerinin haklar?n? teslim ederken vicdani ve hukuki sorumluluklar?m?za karar verecek makam birli?imiz genel kuruludur. Birli?imizin i?erisinde bulundu?u tapu verme sürecinde birli?i y?neten bizlerden ?demelerde indirim yap?lmas? istenebilmektedir. Birlik y?neticilerimiz yetkilerini kullan?rken ?demelerde indirim yapma, ?ng?rülen uygulamalarda de?i?iklik yapma yetkisi yoktur. Birli?imiz 2010 y?l?ndan beri tasfiye halinde olup son diye ??kar?lan mali iyile?tirme konusunun bir daha s?z konusu edilmemesi gerekti?i, ortaklar?m?z taraf?ndan dile getirilmektedir.

Ola ki yeni bir af talebi, (mali iyile?tirme) gündeme getirilmek istense dahi yap?lacak iyile?tirmenin uygulanabilmesi i?in ; iyile?tirme sonras? olu?acak kayna??n Birli?imiz yükümlülüklerini kar??layabilece?inin tespiti, Birli?imiz genel kurulunun iyile?tirmeyi kabul etmesi, S.S. ?z gürtepe K.Y.K. genel kurulunun yeni olu?um ile ilgili genel kurul karar? almas?, S.S. ?z gürtepe K.Y.K. ad?na ?deme yapanlar?n muvafakatinin al?nmas? neticesinde al?nm?? mali kararlarda de?i?iklik yap?labilecektir. Bu süreci ba?latmam?z halinde dahi karar?n ??kmas?n?n alt? aydan ?nce ger?ekle?mesi mümkün g?rülmemektedir. S.S. ?z gürtepe konut yap? kooperatifi ortaklar?na tapu verilmesi i?in belirlenen Tapu devirleri yol haritas? bir y?l? a?k?n ?al??ma neticesi ortaya ??km??t?r.

Tüm bu anlat?lanlardan da anla??laca?? üzere tapu devrini almak isteyen hak sahiplerinin bir an ?nce paralar?n? yat?r?p tapular?n? almak i?in s?raya girmesi gerekmektedir. Gecikilen her ay ?deme yükümlülüklerini sürekli art?rmaktad?r. Ayl?k de?i?en ?deme miktarlar? birli?imiz internet sayfas?nda ilan edilmektedir. Uygulanan gecikme zamm? oran?, uygulanan toplam aff?n ?nemine istinaden herkesin yararlanmas?n? te?vik etmek amac? ile birli?imiz genel kurulunca yüksek tutulmu?tur.   ?demesini erken yapan ile ge? yapan aras?nda ?denecek miktar fark? ve tapu teslim süresi fark? olmas? ka??n?lmazd?r. Tüm ortaklar?m?z?n biran ?nce ?deme yükümlülüklerini yerine getirerek tapular?na kavu?mas? hepimizin ortak arzusudur. 06.12.2012

                                                                                                                            Sayg?lar?m?zla

                                                                                              T.H. S.S. P?narkule Konut Yap? Kooperatifleri

                                                                                                                       Birli?i Ad?na Ba?kan

                                                                                                                 Adem UZUN?MERO?LU

 

 

JETKENT S?TES? TAPU DEV?RLER? YOL HAR?TASI

Birli?imiz ortaklar?ndan S.S. ?z Gürtepe Konut Yap? Kooperatifine tahsis olunan 639 imar adas? 2 nolu parselde kurulu Jetkent Sitesi’nin ?malat?n? yürüten Jetpa S?nai ürünler Limited ?irketi yetkilisin malvarl??? ile ili?ki kurularak ilgili imar adas? üzerine konulan tedbir ve yürütülen di?er hukuki ihtilaflar nedeni ile bu sitemizin tapu devirleri bu güne kadar yap?lamam??t?r.

Birli?imizin ge?mi?te S.S. ?z gürtepe konut yap? kooperatifi maliklerine verdi?i hizmetler kar??l??? 639 imar adas? mülk sahiplerinden altyap? (Ya?mur suyu, at?ksu kanallar?, yol, PTT, Elektrik, Su, ..vs) ve cari harcamalar kat?l?m pay? alacaklar? ile buna ba?l? gecikme zamm? alacaklar? ??zülmesi gereken bir sorun olarak beklemektedir.

Birikmi? bu sorunlar? ??zmek ve hak sahiplerinin tapu devirlerini yapmak, Birli?imizin alacaklar?n? tahsil etmek amac? ile son bir y?l i?erisinde g?sterilen yo?un ?abalar neticesinde S.S. ?z Gürtepe Konut Yap? Kooperatifi yetkilileri ile mutabakat sa?lanm??, tapu devirlerinin yap?lmas? a?amas?na gelinmi?tir.

Bu a?amaya gelirken, tapu devri ?ncesi son a?ama Birli?imizin gecikme zamm? alacaklar?nda iyile?tirme yap?lmas? istenmi? ve 30 Haziran 2012 tarihinde yap?lan Birli?imiz Genel Kurul Toplant?s?nda tüm ortaklar?m?z?n Birli?imize olan gecikme zamm? bor?lar?n?n % 75 inin tahsilinden vazge?ilmi?tir. Ortaklar?m?za yap?lan bu iyile?tirme sonras? Birli?imiz ortaklar?na taahhüt etti?i yat?r?mlar?n? tamamlayabilecek ve 639 imar adas?nda tapu almak durumunda olan hak sahipleri tapular?na kavu?abilecektir. Birli?imizin 30 Haziran 2012 tarihinde yap?lan Genel Kurul Toplant?s?nda al?nan kararlar neticesi mali, idari, hukuki belirlemeler yap?lm?? ve tapular?n verilmesini sa?layacak yol haritas? ortaya ??km??t?r.

Al?nan kararlar neticesi yap?lan belirlemelere g?re Jetkent sitesinde tapu alma hakk? olanlar?n beher ba??ms?z b?lüm tapular?n? almalar?n?n temin edilmesi i?in Birli?imize 5 620.-TL Altyap?, daire büyüklüklerine g?re 4 912.- TL ile 6.930.-TL aras?nda de?i?en tapu devir masraflar? ve di?er giderlere kat?l?m pay? olmak üzere 10.532.-TL ile 12.550.-TL aras?nda de?i?en 30 Haziran 2012 tarihi itibar? ile belirlenmi? bedeli ?deyenler tapular?na en k?sa sürede kavu?abileceklerdir.

Tapuya giden ?zgürtepe Tapu Takip Yolu olarak belirledi?imiz 9 a?amal? yolun birinci a?amas?nda beher ba??ms?z b?lüm sahibinin Birli?imiz alaca??, tapu masraf? ve di?er giderler kar??l??? ?demesi gereken miktar 30 Haziran 2012 tarihi itibar? ile belirlenmi? (108 m2 daireler 10 532.-TL, 154 m2 daireler 11 352.-TL, 185 m2 daireler 12.550.- TL ….) bedelleri Birli?imizin Vak?fbank Beylikdüzü ?ubesindeki hesab? bu konuya tahsis edilmi? hesap numaras?na gerekli a??klamalar?n tamamlanarak ?denmesi gerekmektedir.

Bankaya gerekli ?demeyi yapan beher ba??ms?z b?lüm sahibi, Birli?imize ba?vurarak ve ekinde makbuz sureti ile kimlik fotokopisi bulunan dilek?esini sunarak hak sahipleri listesine girmi? bulunacakt?r. Bu a?ama Birli?imiz a??s?ndan ?nemlidir. Zira hak sahipli?inin ihtilafl? olmas? durumunun

Birli?imiz a??s?ndan bilinmesi bu a?amada mümkün olabilecektir. Ayn? ba??ms?z b?lüm i?in birden fazla ki?inin para yat?rmas?, Birli?imize dilek?e sunmas? durumunda ilgili tüm taraflara hak sahipli?ini do?uran belgeleri ile birlikte yarg?ya gitmeleri gerekti?i hat?rlat?lacakt?r. Beher ba??ms?z b?lüm i?in tek ba?vuru olmas? ve bu ba?vurunun S.S. ?z Gürtepe Konut Yap? Kooperatifinden al?nacak ortaklar listesi taraf?ndan do?rulanmas? durumunda tapu devri ileri a?amada sorgulanmadan yerine getirilecektir.

Birli?imize dilek?e al?nd?ktan sonraki a?amalar beher konut sahibinin konut edinme ?ekline ba?l? olarak ü?üncü a?amada gerekli prosedür ve evrak eksiklikleri tamamlanacakt?r.

D?rdüncü a?ama Birli?imizin Belediyeden tapu devirlerini alma a?amas?d?r. Belediyeden tapu devri talebinde bulunulmu?, tapu devrinin al?nmas? i?in belediye bünyesinde gerekli ?al??malar ba?lam??t?r. Bu a?aman?n i?leyebilmesi i?in Birli?imizin banka hesab?na yatan bedellerin tapular?n tamam?n?n tapu al?m-sat?m, har? giderleri ile Belediye nezdinde ?denmemi? emlak vergilerini kar??layacak rakama ula?mas? gerekmektedir. Bu bedel yakla??k (daha sonra beher konut sahibi ad?na ?denecek emlak vergisi tam bilinememektedir) 2.500.000.-TL’d?r. Di?er a?amalara ge?ilebilmesi ve tapu devirlerinin al?nmas? i?in Birli?imiz nezdinde gerekli kayna??n birikmi? olmas? zorunludur.

Be?inci a?amada (Tapu kay?tlar?n?n Birli?imiz uhdesine al?nmas? a?amas? sonras?) Birli?imizce S.S. ?z Gürtepe Konut Yap? Kooperatifinden hak sahibi ortaklar listesi al?narak Birli?imize ?deme yapan ve Birli?imizce hak sahipli?i bilinenler listesi kar??la?t?r?l?p ihtilafl? ba??ms?z b?lümlerle ilgililerine gerekli bildirim yap?larak, bu ba??ms?z b?lüm tapular? kesinle?mi? yarg? karar? gelinceye kadar birli?imiz uhdesinde tutulacakt?r.

Alt?nc? a?amada hak sahipli?i hakk?nda ihtilaf bulunmayan ve ?deme yükümlülüklerini yerine getiren hak sahiplerine para yat?rma s?ras?na g?re tapular? mümkün olursa ayn? gün i?ersinde ?nce S.S. ?zgürtepe Konut Yap? Kooperatifi ve sonra hak sahibi ad?na tescil edilmi? olacakt?r.

Yedinci a?ama ihtilafl?, ?e?itli sebeplerle yarg?ya intikal etmi? hak sahipli?i ile ilgili olarak Birli?imiz kesinle?mi? yarg? karar?n? bekleyecektir.

Sekizinci a?ama kesinle?en yarg? karar? do?rultusunda, yarg?n?n belirledi?i karar do?rultusunda tapu devri ilgilisine yap?lacakt?r. Yarg? karar? ?ncesi birli?imize ?deme yapan ki?i tapu alma hakk?n? elde edememi? ise kendisine ?dedi?i bedel iade edilecektir.

Birli?imiz tüm tapu devirlerini yapt?ktan sonra g?revini tamamlam?? olaca??ndan tasfiyesini Dokuzuncu ve son a?amada bitirerek di?er ortaklar?na olan taahhütlerini de yerine getirerek tarihteki yerini alacakt?r.

Unutulmamal?d?r ki, Birinci a?amada ?deme yükümlülü?ünü yapm?? olmakla birlikte, d?rdüncü a?amada belirlenen toplam tahsilata ula??lamamas? durumunda tapu devri Belediye’den al?namayaca??ndan tapu devri gecikebilecektir. Bu durumda ?demesini yapm?? olan beher ba??ms?z b?lüm hak sahibi tapu devri al?ncaya kadar ge?en süre i?in ayl?k 30.-TL cari harcamalar kat?l?m pay? ?demek zorunda kal?rken, ?deme yapmayanlar bu bedele ilave olarak A?ustos 2012 den itibaren toplam borca ayl?k %3 gecikme zamm? ?demek zorunda kalacaklard?r.

Birli?imiz genel kurul kararlar? do?rultusunda hak sahibinin 185 m2 daire i?in 12 550.-TL ?demesini yapm?? olmas? ve tapu alma hakk?n?n k?tü bir ihtimalle 31.12.2012 tarihine kadar uzamas? halinde y?l sonunda 192.60 TL ?deyerek tapusunu alacakt?r. Ancak ?deme yapmayan hak sahibi 12.550.-TL borcuna ilave olarak 1 878.60 TL daha ?deyerek 14.428.60 TL ?demek zorunda kalacakt?r. Y?l sonundan itibaren beher ba??ms?z b?lüm i?in ayl?k 30.-TL cari harcama kat?l?m pay? ve ana para bor?lara ayl?k %3 gecikme zamm? al?nmaya devam edilecektir. 12.550.-TL ?rne?imiz i?in borcunu ?demeyenlerin borcuna Eylül 2012 den itibaren ayl?k yakla??k 400.-TL her ay ilave bir yük gelecektir.

T.H. S.S. P?narkule Konut Yap? Kooperatifleri Birli?imizin ?deme yükümlülüklerine yapt??? iyile?tirme, ald??? idari kararlar genel kurul kararlar? tapu devirlerini ger?ekle?tirme y?nünde son ?eklini alm??, S.S. ?z Gürtepe Konut Yap? Kooperatifi Birli?imiz ile ayn? irade i?ersinde genel kurul kararlar?n? alm?? ve ?deme yükümlülüklerinin minimize edildi?i noktada yol haritas? ortaya ?akm??t?r. Hukuki bütün engellerin de a??lm?? oldu?u g?rülmü?, hak sahiplerine tapular?n?n verilmesine giden yol haritas?na Beylikdüzü Belediye Ba?kanl??? destek vermi?tir.

Gelinen bu ?nemli f?rsat noktas?n? de?erlendirmek i?in Jetkent sitesi hak sahiplerinin ?deme yükümlülüklerini yerine getirerek biran ?nce tapular?na kavu?malar? en ?nemli amac?m?zd?r. 09.07.2012

 

Sayg?lar?m?zla

T.H. S.S. P?narkule Konut Yap? Kooperatileri Birli?i A.

Ba?kan Adem Uzun?mero?luBuradas?n?z: Home 639 Ada P?narkule Jetkent Sitesi

百度联盟: 现金网 大赢家比分 申博 澳门赌钱网站 龙虎斗 澳门真人赌场

百度联盟: 网上赌球 博狗娱乐 大发888 全讯网 北京赛车 老虎机游戏 足球博彩网站

???????????? ?????? ????? ?????? ???????? ????? ????? ????? ???????????淨 ????????? ??????? ?????? ?????? ???????? ???? ???????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????÷????? ??????????????? ?????????? < Űټ Ŷij IJ Ͼ pk10 Ͷע ֽ ȫѶ ϻ ֳ bbin Ǯ齫/ ϶IJ ˹ֳ ÷ ŶIJվ 888 365bet Ͽ ʱʱƽ̨

ٶ: ֽ Ӯұȷ ŶǮվ ˶ij

ٶ: ֽ Ӯұȷ ŶǮվ ˶ij

ٶӣ վ IJ Ŷij Űټ ֳ ֽ ֽIJ ټƽעӮ淨 ֳ̫ ϶ Ǯվ ȷ pk10 ȫѶ ˹ֳ ֳ Žɳ ֳ Ͼֳ ÷ ֳ Ǽʹٷվ źֳ

ٶӣ վ ȫѶ ʹ2ַ 365ַ 888 Ŷij pk10 ŶIJվ ϶IJ Ųվ ֽij Ŷijվ Űټ ϰټ Ͷע ֽIJ ֽ

ٶӣ վ IJ Ŷij Űټ ֳ ֽ ֽIJ ټƽעӮ淨 ֳ̫ ϶ Ǯվ ȷ pk10 ȫѶ ˹ֳ ֳ Žɳ ֳ Ͼֳ ÷ ֳ Ǽʹٷվ źֳ

ٶӣ վ ȫѶ ʹ2ַ 365ַ 888 Ŷij pk10 ŶIJվ ϶IJ Ųվ ֽij Ŷijվ Űټ ϰټ Ͷע ֽIJ ֽ

: ŶIJվ ֽ Ŷij ϰټ ϶

: ȫѶ Ͼij Ӯұȷ IJվ ʱʱ ˹

: ŶIJվ ֽ Ŷij ϰټ ϶

: ȫѶ Ͼij Ӯұȷ IJվ ʱʱ ˹